Interpreting Services


When you need to communicate between English and Polish speakers, you can trust www.polishpen.co.uk to provide the most professional and accurate  Polish Interpreting Service available.

 

Due to COVID 19 pandemic virus, I am now able to offer Video conference Interpreting via BT Meet Me, VEJ, CVP, Zoom, Teems, Skype or standard Telephone Interpreting.

For  Skype Video Conference my details are as follow:

 

Skype ID: paulinkastar1

Email address: paulinkastar@yahoo.com


 Why use polishpen.co.uk for your Interpreting Assignment?

 •  Registered with National Register of Public Service Interpreters in UK,
 • 9 years PSI experience interpreting for a wide range of clients (UK Police, Home Office, MoJ, NHS, NPS, HMP)
 • Bachelor's & Master's Degree in Polish
 • DPSI Diploma - Polish
 • Devon and Cornwall Police Registered
 • Home Office, Visas & Immigration Approved
 • Ministry of Justice, Public Service Interpreter
 • CTC Counter Terrorist Security Check, Police NPPV3 Clearance, CRB screened
 • Formemr mmember of ITI,  the Institute of Translations and Interpreting in the UK


My Interpreting Services cover various assignments including trials and public hearings in the Magistrates and Crown Courts in Devon and Cornwall. I assist UK police with direct and online interpreting to include suspect interviews, cautions, statemnt taking, defence and criminal investigation procedures. I offer polish interpreting for legal advice, social care, family proceedings, business conferences, education and more.  PREVIOUS & CURRENT CLIENTS:

Image description
Image description

Tłumaczenia Ustne 

W przypadku konieczności komunikacji ustnej pomiędzy Angielskim i Polskim rozmówcą możesz być pewien, że polishpen.co.uk dostarczy Ci profesjonalnych angielsko-polskich usług tłumaczeniowych.


W związku z pandemią wirusa COVID 19 oferuje usługi tłumaczeniowe podczas wideokonferencji przez BT Meet Me, VEJ, CVP, Zoom, Teams, Skype lub standardowe tłumaczenie przez telefon.
W przypadku Skype wideokonferencji, moje dane:


Skype ID: paulinkastar1

Skype address: paulinkastar@yahoo.com


Dlaczego warto skorzystać z usług www.polishpen.co.uk?

 • Zarejestrowany z Naradowym Rejestrem Tłumaczy Publicznych w WB, 
 • 9 lat doświadczeń w systemie usług dla służby publcznej (Policja, Ministertswo Sprawiedliwości, Narodowa Służba Zdrowia, Krajowa Służba  Kuratorska)
 • Diplom i studia magisterskie w j. polskim
 • Dyplom DPSI - J. Polski
 • Rejestrowany Tłumacz Policji w Devon i Kornwalii
 • Zatwierdzony Tłumacz dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Rejestrowany Tłumacz Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Zaświadzcenie Międzynarodowej Ochrony Kryminalnej i Terrorystycznej
 • Były członek Instytutu Tłumaczeń i Interpretacji WB


Moje usługi tłumaczeniowe obejmują różne zadania, w tym procesy i rozprawy przed sądami pokoju i sądami koronnymi w Devon i Kornwalii. Asystuję policji w Wielkiej Brytanii w tłumaczeniach bezpośrednich i internetowych, w tym przesłuchaniach podejrzanych, w składaniu oświadczeń i upomnień, obrony i procedur śledczych. Oferuję tłumaczenia ustne w języku polskim dla porad prawnych, opieki społecznej, postępowań rodzinnych, konferencji biznesowych, edukacji i nie tylko.DOTYCHCZASOWI I OBECNI KLIENCI:

Image description


Types of interpreting: 

 • Face-to-face Interpreting
 • Telephone Interpreting

Business (Commercial) Interpreting                  

 • Business conference and seminars
 • Overseas clients visits / meetings
 • Foreign business visits 
 • Interviews
 • Publicity Interpreting (Media, TV, Press)

Public Sector Interpreting

 • Legal (Devon & Cornwall Police, UK Magistrates and Crown Courts)
 • National Probation Service (UK)
 • Medical (NHS, UK)
 • Academic

Private Sector Interpreting

 • Medical translations
 • Academic translations
 • Legal translations
 • Individual clients

 

www.polishpen.co.uk covers extensive Interpreting Services for Business, Private and Public Sectors in South West of England and across Poland. Together with professional experience and in depth knowledge of Polish customs and traditions, I ensure that all your language interpretations are confidently and accurately delivered.


During Face to Face Interpreting all information is passed appropriately so the communication between both parties is established accurately. My personal, in-depth knowledge of Polish customs and traditions, provides standards and effective service. 


The Language Interpreting can be delivered consecutively or simultaneously, (which can be decided on the day), while the interpreter remains impartial.Telephone Interpreting can be used for business meetings, conference calls and customer appointments. You could also use it to carry out private matters, personal research or resolve public issues that you would normally conduct over the phone.


The interpreter’s role is to ensure all information is passed appropriately and efficiently. The interpreter remains impartial and all conversations are treated as confidential. A great benefit from the Telephone Interpreting Service is that the interpreter does not need to be in the same room (or country) as the customer!


 


How does Telephone interpreting works? 

In order to use Polish-English Telephone Interpreting Service, I provide professional telephone conference equipment with a three-way call function. Telephone interpreting is becoming increasingly popular for situations where a face-to-face interpreter either isn't cost effective or if your client or supplier isn't in the office with you. Language interpretation is the facilitating of oral or sign-language communication, either simultaneously or consecutively, between two parties of different languages. An interpreter is a person who converts a thought or expression in a source language into an expression with a comparable meaning in a target language either simultaneously in "real time" or consecutively after one party has finished speaking.

 

The interpreter's function is to convey every semantic element (tone and register) and every intention and feeling of the message that the source-language speaker is directing to target-language recipients.

 


Simultaneous Interpreting is where the interpreter conveys the source language into the target language as the speaker is talking. Frequently employed for larger groups (i.e. international conferences), simultaneous interpreting often requires significant preparations.Consecutive Interpreting is when the interpreter begins his or her interpreting after the speaker has uttered a complete message. Once the interpreting has been completed, the speaker will begin again. This is the typical form of interpreting for job interviews, medical consultations etc.Please Note: a ‘Polish Interpreter’ is often referred to as a ‘Polish Translator’, whether your dealings are business, financial, legal, medical, social, technical, or academic related – I can offer Polish-English & English-Polish Interpreting, on both: regular and ad hoc basis.For further information please go to Contact Page.


 

Rodzaje Tłumaczeń:

 • Tłumaczenia ustne (bezpośrednio z klientem)
 • Tłumaczenia ustne (na telefon) 

W zakresie: 

 • Firm prywatnych, handlowych i komercyjnych
 • Zagraniczne wizyty klientów, konferencje, seminaria
 • Wywiady, rozmowy kwalifikacyjne
 • Media, telewizja, prasa, reklama

Sektor publiczny

 • Tłumaczenia ustne, prawne (Policja, Sądy Rejonowe i Okręgowe w Anglii
 • Państwowe Kuratorium Sądowe (Anglia)
 • Tłumaczenia ustne, medyczne (Angielska Krajowa Służba Zdrowia)
 • Tłumaczenia ustne, akademickie

Sektor Prywatny

 • Tłumaczenia ustne, medyczne 
 • Tłumaczenia ustne, akademickie
 • Tłumaczenia ustne, prawne 
 • Tłumaczenia ustne dla klientów indywidualnych


www.polishpen.co.uk obejmuje szeroki zakres Tłumaczeń Ustnych (bezpośrednio z klientem, tzw. ‘twarzą w twarz’) w sektorze prywatnym i publicznym oraz dla firm i przedsiębiorstw prywatnych lub państwowych, na zachodzie Anglii oraz w całej Polsce. Wraz z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką znajomością polskich tradycji i zwyczajów, zapewniam pewne i precyzyjne tłumaczenia.

Podczas tłumaczeń ustnych (bezpośrednio z klientem, tzw. ‘twarzą w twarz’), wszystkie informacje podczas rozmowy obu stron, przekazywane są dokładnie i odpowiednio w toku komunikacji pomiędzy rozmówcami. Znajomość Polskich zwyczajów, polityki i tradycji, wspomaga proces komunikacji, zachowując wysoki standard usług. Tłumaczenia ustne mogą być dostarczane w trybie symultanicznym lub konsekutywnym, czyli równocześnie podczas rozmowy lub kolejno po rozmówcy. W obu przypadkach rola interpretującego pozostaje bezstronna.

Tłumaczenia Telefoniczne

Tłumaczenia na telefon mogą być używane do interpretacji ustnej, podczas spotkań biznesowych, konferencji i wywiadów. Tłumaczenia telefoniczne są niezbędne w przypadku załatwiania prywatnych spraw oraz w celu rozwiązywania problemów, które zwykle przeprowadzane są przez telefon. Interpretator dba, aby wszystkie informacje były właściwie i skutecznie przekazane. 


Podczas komunikacji dwujęzycznej, tłumacz pozostaje bezstronny, a wszystkie rozmowy traktowane są poufnie. Ogromną zaletą usług tłumaczeniowych przez telefon jest to, że tłumacz nie musi być w tym samym pomieszczeniu (lub kraju) co klient.

Jak działa Tłumaczenie Telefoniczne?
W celu skorzystania z polsko-angielskich usług tłumaczenia na telefon oferujemy profesjonalne rozmowy konferencyjne z trójstronnym połączeniem telefonicznym. Usługi tłumaczeniowe przez telefon, stają się coraz bardziej popularne ze względu na szybkość i dostępność połączenia, oraz w sytuacjach, w których bezpośrednie tłumaczenie ustne (‘twarzą w twarz’) nie jest osiągalne lub nieopłacalne dla klienta.
  

Tłumaczenie ustne jest czynnością komunikacji, jednocześnie podczas rozmowy lub kolejno, pomiędzy dwoma stronami, które mówią w różnych językach. Tłumacz jest osobą, która przekształca myśli lub słowa z języka źródłowego i wyraża ich porównywalne znaczenie w języku docelowym, jednocześnie w 'czasie rzeczywistym' lub kolejno, kiedy jedna ze stron skończy mówić.

Zadaniem tłumacza jest odbiór semantyczny (rejestracja barwy i tonu komunikacji), wyczucie intencji mówiącego, w celu przekazania rzeczywistej informacji pomiędzy dwoma stronami.

Tłumaczenie ustne, symultaniczne jest czynnością komunikacji, w której tłumacz przekazuje język źródłowy docelowo, w trakcie rozmowy pomiędzy stronami. Tego rodzaju tłumaczenia wykorzystywane są podczas większych zgromadzeń (np. międzynarodowe konferencje). Tłumaczenie symultaniczne często wymaga poważnego przygotowania.

Tłumaczenie ustne, konsekutywne
 jest czynnością komunikacji, w której tłumacz rozpoczyna tłumaczenie bezpośrednio, gdy jedna ze stron skończy przekazywać całą wiadomość. Po zakończeniu tłumaczenia, rozmówca powraca do dalszej rozmowy. Jest to typowa forma tłumaczeń wykorzystywana podczas rozmów kwalifikacyjnych, konsultacji medycznych itp.Proszę zwrócić uwagę, że 'Interpretator' to również 'Tłumacz ustny', bez względu na to, czy państwa sprawy mają wymiar finansowy, prawny, medyczny, socjalny, techniczny lub akademicki - możemy zaoferować regularne albo okazjonalne polsko-angielskie tłumaczenia ustne.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Strony Kontaktowej.